toc Рубрики
homeТезиНаціональна безпека в умовах глобалізації

Національна безпека в умовах глобалізації

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Ларіонова К.Л., к.е.н., доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету
Чорна В.О, магістр
Хмельницького національного університету

 

Сьогодні перед Україною постала проблема забезпечення безпеки діяльності не тільки суб’єктів господарювання, але в цілому всієї країни. Це пов’язано з негативними зовнішніми та внутрішніми факторами, що призвели до значного підриву економіки країни. Тому зараз виникла необхідність у зміцнені економічної безпеки України. У зв’язку з тим, що однією з головних складових економічної безпеки є фінансова безпека, необхідно, в першу чергу, запроваджувати заходи, щодо її зміцнення. Тому для вибору ефективних інструментів в боротьбі за зміцнення фінансової безпеки необхідно визначити її сучасний стан в Україні.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОАНТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Поплавська О.В., Мікуліч Н.В.
Хмельницький національний університет

 

Проблеми національної безпеки стоять сьогодні у центрі уваги більшості цивілізованих країн світу, в тому числі і України. Причиною такої уваги стало саме глобальне середовище безпеки, яке сьогодні містить у собі велику кількість загроз і викликів найрізноманітнішого характеру. Євроатлантична інтеграція України є суттєвим фактором зміцнення її національної безпеки, покликаним сприяти розвитку демократичних інститутів, громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини, і, таким чином, відповідає життєво важливим інтересам українського народу.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЯК ОДНА З СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Ларіонова К.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницький національний університет
Гелик М. магістр,
Хмельницький національний університет

  

В умовах масштабної глобалізації питанням економічної безпеки, без якої неможлива стабільність і сталий розвиток національної економіки, приділяється багато уваги, але шляхи вирішення цих проблем не є універсальними для різних країн. Дослідження динаміки економічних процесів в Україні дозволяють дійти висновку, що вітчизняна економіка перебуває на стадії глибокої кризи. Сучасна економічна криза демонструє непередбачувані високі темпи подальшого погіршення стану національного господарства. І оскільки фактори економічного занепаду національного господарства складалися не за один рік, вони мають більш глибинний, а не поверхневий стан походження [3, c.17].

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ларіонова К.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницький національний університет
Дубицька Л.В. магістр,
Хмельницький національний університет

 

Головним законом світового розвитку з початку XXI ст. стала глобалізація з її об’єктивними і закономірними процесами – інтеграція, глобалізація розвитку, глобальна трансформація. Для усіх без винятку країн це відкриває нові перспективи і до того ж несе й нові, великі загрози. Не може залишитися осторонь цих процесів й Україна. Перебування на межі двох великих цивілізаційних просторів – європейського та євразійського – є визначальним чинником її політичної долі. Вибір зовнішньополітичного вектора, а відповідно і стратегії національної безпеки зумовлює актуальність даного дослідження.