toc Рубрики
homeТезиСприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур

Сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВЕРШЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО РОЗМИТНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
К.е.н. доц. Тодощук А.В.
Студентка 4 курсу  Вовчанська І. М.
Національний університет «Львівська політехніка»


 Широкого поширення  набула ситуація, коли громадяни України купують транспортні засоби в Європі та не реєструючи їх на території України, активно користуються протягом певного часу. Тому на дорогах України часто можна побачити автомобілі зареєстровані в Польщі, Литві, Болгарії. Основною причиною цього є значні суми митних платежів, які необхідно сплатити при розмитнені транспортного засобу, розмір яких становлять від 30 до 200% вартості автомобіля.

«ЄДИНЕ ВІКНО» - ШЛЯХ ДО СПРОЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Дорофеєва Л.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного,
 фінансового  та інформаційного права
 Ужгородського національного університету,
 начальник юридичного відділу
Закарпатської митниці ДФС

  

Міжнародні стандарти митної діяльності давно визначили пріоритети напрямки розвитку митних адміністрацій країн, що входять до Всесвітньої митної організації, серед яких  велика увага приділяється питанням, пов’язаним із впровадженням механізмів спрощення міжнародної торгівлі.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СПРОЩЕНЬ СУБ’ЄКТАМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Бережнюк Іван Іванович
Київська міська митниця ДФС України
Коляда Світлана Петрівна
Університет митної справи та фінансів

 

Євроінтеграційні прагнення України зумовлюють необхідність трансформації вітчизняного нормативного поля відповідно до стандартів та практики країн ЄС. Особливо гострим зазначені питання є для сфери регулювання ЗЕД та міжнародної торгівлі, адже в умовах зростання частки країн ЄС в структурі зовнішньої торгівлі України актуалізується питання гармонізації вітчизняного митного законодавства до європейського з метою усунення адміністративних бар’єрів в процесі взаємодії вітчизняної та європейської бізнес-спільноти. Після прийняття МКУ у 2012 р. всі нормативні документи, якими передбачалось надання спрощень суб’єктам ЗЕД, втратили свою чинність. Як зазначалось вище, МКУ 2012 р. було запроваджено інститут УЕО, яким визначено принципи надання статусу УЕО, умови отримання, анулювання, зупинення дії сертифіката, види спеціальних спрощень, що надаються УЕО тощо. Проте, протягом 2012-2017 рр. реальних кроків щодо надання спеціальних спрощень суб’єктам ЗЕД не було здійснено, що підтверджується відсутністю в Україні виданих сертифікатів УЕО. Таким чином, в цьому контексті, відбулося певне розбалансування вітчизняної системи надання спрощень суб’єктам ЗЕД, оскільки реальних механізмів надання спрощень суб’єктам з високим ступенем довіри, які діяли до запровадження МКУ 2012 р. чи подібних у ЄС сьогодні в Україні не існує.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МИТНОГО АУДИТУ
Микитенко Тетяна Владиславівна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри митної справи УДФСУ

 

Спрощення процедур міжнародної торгівлі передбачені однойменною Угодою СОТ, спрямовані на підвищення економічної ефективності міжнародних торгових операцій, забезпечення конкурентоспроможності торгівлі.  Вказана Угода набула чинності 22 лютого 2017 р. після ратифікації її 110 країнами - членами СОТ, у тому числі й Україною (Закон України від 04.11.2015 № 745-VIII). Імплементація Україною Угоди СОТ надає додаткові можливості для залучення прямих іноземних інвестицій, створює більш сприятливі умови для ведення бізнесу та збільшення обсягів українського експорту, а також підвищує інституційні спроможності державних органів щодо здійснення контролю за міжнародною торгівлею.

ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ
Очерет Андрій Юрійович,
начальник відділу декларування товарів
управління декларування та митних режимів
Департаменту організації митного контролю,
Державна фіскальна служба України

 

Теплий Андрій Ігорович,
начальник відділу по роботі з УЕО
управління митних режимів
Департаменту організації митного контролю
Державна фіскальна служба України

 

Впровадження інституту авторизованого економічного оператора (далі – АЕО) спрямовано на усунення дисбалансу щодо забезпечення рівня національної безпеки держави та максимального сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) в міжнародній торгівлі. Митні адміністрації, здійснюючи постійний контроль за міжнародними вантажними перевезеннями, несуть частину відповідальності за забезпечення безпеки міжнародного ланцюга постачань товарів. Підвищення рівня небезпеки зумовлює необхідність реалізації у сфері митного регулювання програм державно-приватного партнерства з метою забезпечення максимально можливого рівня безпеки усього ланцюга постачань товарів. У 2005 році були прийняті Рамкові стандарти ВМО, якими передбачено застосування принципу диференціації щодо здійснення митних формальностей учасників ЗЕД шляхом створення інституту АЕО [1].

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Мельник О.Г., Тодощук А.В., Адамів М.Є.
Національний університет «Львівська політехніка»

 

В умовах посилення ролі інтеграційних процесів у світовому просторі і таким чином трансформування кордонів держав в умовні межі, поглиблення міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв’язків між вітчизняними та іноземними суб’єктами господарювання проблематика реформування та уніфікування митних систем держав різних континентів стає актуальним предметом досліджень серед представників не лише наукової спільноти, але й різноманітних міжнародних організацій. Високоефективна та прогресивна митна система держави формує її позитивний імідж в очах міжнародних спільнот для подальшого підтримання національних митних ініціатив, викликає зацікавленість у представників митних органів сусідніх країн для поглиблення співпраці, стимулює іноземних суб’єктів господарювання до взаємодії із вітчизняними підприємствами.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕННЯХ
 Медвідь Ю.О.
науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Одним із видів переміщення товарів є переміщення у міжнародних поштових відправленнях. Пересилка у поштових відправленнях займає місце широко використовуваного способу доставки письмової кореспонденції та посилок невеликої кількості товарів.

Відповідно діяльність поштової служби спрямована на забезпечення надання якісних та доступних поштових послуг, зокрема з пересилки як поштових, привітальних листівок, подарунків так і інших товарів від однієї особи до іншої.

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ-ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ОДЕРЖАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА
Будз Олег Федорович,
аспірант,
Національний університет «Львівська політехніка»

 

Європейська інтеграція України іманентно повинна супроводжуватись активізацією зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних бізнес-структур. Як свідчить практика розвинених європейських держав, одним із невід’ємних рушіїв міжнародної торгівлі є спрощення митних процедур, що стимулює суб’єктів господарювання до нарощення обсягів зовнішньоекономічної діяльності. Важливим заходом такого характеру є успішне запровадження інституту уповноважених економічних операторів. На жаль, на сучасному етапі ця сфера в Україні характеризується чималими проблемами, пов’язаними, насамперед, із відсутністю належного нормативно-методичного забезпечення. Незважаючи на те, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом була ратифікована ще у вересні 2016 р., якою передбачено запровадження інституту уповноважених економічних операторів, в Україні такий механізм спрощення митних процедур не функціонує й досі.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОФОРМЛЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ: ДОСВІД ОДЕСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС
Артеменко А.В.,
в.о. начальника митного поста
«Чорноморський» Одеської митниці ДФС
Руда Т.В.,
канд. екон. наук, старш. наук., співроб.
провідний науковий співробітник відділу
дослідження митних зобов’язань НДЦ МС НДІФП УДФСУ

 

Одним із пріоритетних напрямів реформування вітчизняної митної сфери в контексті євроінтеграційних перетворень є формування системи спрощення митних процедур, спрямованих на підвищення рівня їх прозорості й зниження тривалості здійснення.