toc Рубрики
homeТезиАналіз ризиків в системі митного контролю

Аналіз ризиків в системі митного контролю

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ
 Неліпович О.В.
Науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України


 Основоположні принципи застосування системи управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю закріплено з 2012 року в Митному кодексі України (далі  - МКУ). Положення МКУ щодо безпосереднього застосування системи управління ризиками відповідають стандартним правилам 6.3 і 6.4 розділу 6 Загального додатка до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, розділу 4 статті 7 Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ, положенням Митного кодексу Союзу щодо управління ризиками, прийнятого відповідно до Регламенту (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 року [1].

ПОШТОВІ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Кошонько Олена Василівна,
к.е.н., доцент,
старший науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків,
Федоришина Лариса Миколаївна,
к.е.н., доцент,
науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків,
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики Університету ДФС України

 

Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України визначені Митним кодексом України, Інструкцією з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, Всесвітньою поштовою конвенцією, Регламентом поштових посилок, Регламентом письмової кореспонденції та іншими нормативно-правовими актами як вітчизняними, так і закордонними. 

Система управління ризиками відповідно до Рамкових стандартів ВМО
Туржанський Віталій Анатолійович
кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків,
Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного  інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України
Хома Дмитро Михайлович
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедрою обліку, аудиту та фінасів,
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»

 

З метою розвитку міжнародної торгівлі, необхідністю реагування на стурбованість країн світу з питань захисту ланцюга постачань товарів, недопущення терористичних загроз щодо руйнування економік різних країн світу та спрощення митних процедур, Всесвітньою митною організацією (далі – ВМО) розроблено Рамкові стандарти безпеки та спрощення міжнародної торгівлі (далі – Рамкові стандарти).

Перспективи розвитку регіонального ризик-менеджменту у сфері митного контролю
Разумей М.М.
Дніпропетровська митниця ДФС


Митні адміністрації країн світу, в тому числі України, вже давно використовують метод управління ризиками при здійсненні митного контролю. На сьогоднішній день міжнародна практика у сфері митної справи має значний науковий доробок і широку методичну базу щодо формування національних систем управління ризиками. Тому вважаємо, що вітчизняним фахівцям доцільно було б зосередитись на дослідженні окремих напрямів удосконалення системи управління митними ризиками в Україні, зокрема на впровадженні регіонального ризик-менеджменту.

Формування концепції інтегрованого ризик-менеджменту у сфері митного контролю
Разумей Г.Ю.
Університет митної справи та фінансів
Разумей М.М.
Дніпропетровська митниця ДФС


На сьогоднішній день система управління ризиками у сфері митного контролю України характеризується відособленим підходом, коли кожен ризик розглядається окремо, а фактичному аналізу та оцінці піддаються виключно ризики за основними напрямами діяльності митниці, такими як: контроль правильності класифікації, визначення країни походження, визначення митної вартості товарів, нетарифне регулювання та інше, що безпосередньо пов’язано з питаннями митного контролю та оформлення товарів. Сучасні виклики та загрози, які стоять перед митною системою України, спонукають до формування нової концепції управління ризиками. Удосконалення існуючої моделі системи управління ризиками має бути спрямоване на комплексне осмислення ризиків, які виникають у службовій діяльності працівників митниць при виконанні ними своїх посадових обов’язків. Мова йде, зокрема, про корупційні ризики, а також ризики, виявлення яких є неможливим у процесі митного оформлення товарів на підставі інформації, що наявна у митних базах даних Державної фіскальної служби України (далі – ДФС).

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУ
Несторишен Ігор Васильович
кандидат економічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу
 дослідження митних ризиків
Науково-дослідний центр митної справи
Науково-дослідного  інститут фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України
Бережнюк Іван Григорович
доктор економічних наук, доцент,
в.о. начальника Київської митниці ДФС

 

В умовах активної інтеграції України до світової економіки високої актуальності набувають питання особливостей здійснення контролюючої діяльності органами державної влади в сфері міжнародної торгівлі в контексті вироблення моделі забезпечення балансу між сприянням економічним операторам зовнішньоекономічній діяльності та забезпеченням митної безпеки. Вирішення цього завдання передбачає розробку заходів, направлених на суттєве спрощення митних формальностей, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон і митним декларуванням, оптимізацію контрольних процедур, що здійснюються митними органами в умовах максимального виявлення і нейтралізації загроз та небезпек зовнішньоекономічного характеру. Визначальне місце в цій системі відносин займає автоматизована система аналізу та управління митними ризиками.

Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства в контексті індикаторів митного контролю
Тюріна Н.М., 
Карвацка Н.С., 
Назарчук Т.В.

 

У динамічному економічному ринковому середовищі, якому притаманна невизначеність, нечіткість і непевність щодо отримання очікуваного кінцевого результату зростає рівень ризику, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат. Особливо це притаманне сфері зовнішньоекономічної діяльності оскільки тут ризики наявні завдяки об’єктивним, притаманним світовій економіці категоріям конфліктності та невизначеності, відсутності повної інформації, неможливості точного прогнозу щодо багатьох параметрів економічних об’єктів та процесів.

Заборони та обмеження у сфері міжнародних поштових відправлень: вітчизняні реалії та міжнародні вимоги
Машко Андрій Іванович,
к.е.н., доцент
доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

 

Однією із важливих функцій яка покладена на митні адміністрації є організація та здійснення дієвого митного контролю за переміщенням товарів, при допомозі засобів міжнародного поштового обміну, у контексті дотримання правового поля в частині дії заборон та обмежень.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ
Корнійчук О.О.
молодший науковий співробітник
НДЦ МС НДІ фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України
 

            Аналізуючи нормативно-правову базу здійснення митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну можна поділити її на дві групи - міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти:

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У КОНТЕКСТІ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ
КОМАРОВ О.В.
к.н.держ.упр., заступник директора Департаменту
з митних технологій ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

 

Звернення до вітчизняної та зарубіжної практики митного адміністрування свідчить, що одним із фундаментальних механізмів впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність і міжнародну торгівлю є митне регулювання. Відповідно до цього державна митна політика має бути гнучкою та реактивною відносно тих динамічних змін у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі задля забезпечення національних митних інтересів та гарантування митної безпеки держави.

Зарубіжний досвід здійснення митних формальностей при отриманні поштового відправлення (на прикладі естонської республіки)
Фрадинський Олександр Анатолійович,
к.е.н., доцент, ст. наук. співроб.
завідувач відділу
НДІ фіскальної політики
Університет ДФС України

 

При отриманні поштового відправлення із країн що не входять до складу Європейського Союзу, громадянину необхідно звернутися до поштового відділення, зазначеного у повідомленні, де, після проведеної ідентифікації особи, він повинен отримати дві роздрукованих митних декларації. У митних деклараціях він повинен: