toc Рубрики
homeТезиНаціональна безпека в умовах глобалізації

Національна безпека в умовах глобалізації

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Вонберг Тетяна Вікторівна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри
управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені В.Гетьмана»


Такий необхідний зараз соціально-економічний розвиток України нерозривно пов’язаний із встановленням і реалізацією її національних інтересів у соціальній сфері. При чому, від якості процедури визначення основних економічних пріоритетів та ефективності процесу їх реалізації залежить соціально-економічне становище держави. В той же час, ефективна реалізація стратегічних пріоритетів потребує вдосконалення правових і організаційних механізмів управління соціальною безпекою.

РОЗВИТОК КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Слободян Вікторія Василівна,
 молодший науковий співробітник,
НДЦ митної справи
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Глобалізація світової економіки створює передумови та обумовлює необхідність євроінтеграційного розвитку України, підвищення ролі та значення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, формування ефективної та сучасної національної системи міжнародних транспортних коридорів. Євроінтеграція офіційно проголошена першорядним пріоритетом зовнішньої політики України згідно з Постановою Верховної Ради України «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу» від 13 березня 2014 р. [1], тому повноправне членство у ЄС і надалі залишається стратегічною метою України.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У ЗЕД:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Сластьоненко О.О., к.ю.н., доцент, с.н.с.,
доцент кафедри фінансового права
Навчально-наукового інституту прав,
Університету державної фіскальної служби України
Воробей О.С.,
студентка Навчально-наукового інституту права,
Університету державної фіскальної служби України


На сьогодні в Україні існує проблема правового врегулювання фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності. Оскільки, Україна знаходиться на шляху до євроінтеграції, тому особливу увагу необхідно приділити процесу розвитку зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення її правового регулювання. 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Семенюк Наталія Олександрівна
Провідний фахівець НДЦ МС НДІФП УДФСУ

 

В умовах подальшого розвитку процесів глобалізації актуалізується питання забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України. Здійснення зовнішньої торгівлі забезпечує отримання доходів від продажу національних товарів, призводить до зростання валютної виручки, насичення внутрішнього ринку імпортними товарами, подолання обмеженості ресурсів, підвищення рівня життя населення та ін. Для України розвиток зовнішньої торгівлі є вкрай актуальним, оскільки сприяє розширенню можливостей у здійсненні торговельних операцій на міжнародних ринках в умовах воєнного конфлікту та кризового стану економіки. Проте, в умовах посилення глобалізації та інтеграції економіки України у світову економічну систему набуває актуальності питання зовнішньоекономічної безпеки.

Застосування методології гнучкого управління в умовах глобалізаційних викликів і загроз
ПРИТИС В. І.
Аспірант кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет

 

Функціонування підприємств в умовах глобалізаційних змін беззаперечно пов’язано з існування небезпек, загроз та ризиків внутрішнього та зовнішнього середовищ, що визначають умови їх діяльності і безпосередньо відображаються на економічній безпеці. Постійний пошук шляхів усунення дестабілізуючих факторів зумовлюють необхідність застосування різних підходів та методів, що дозволять підприємствам успішно їм протистояти та стабільно розвиватися. Одним з таких підходів щодо управління є так зване «гнучке управління» підприємством, що дозволяє швидко реагувати та протистояти викликам та загрозам. І ця «гнучкість» повинна застосовуватися при управлінні не лише підприємством, а й системою його економічної безпеки.

ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ В КАНАДІ: УРОКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Молдован Ельвіра Степанівна,
канд. держ. упр.,
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Сучасна українська держава функціонує у надзвичайно складних умовах: невтішні соціально-економічні реалії, військова інтервенція Росії, відсутність політичної волі до вирішення нагальних суспільних проблем, глибока духовна та ментальна криза призводять до виникнення ряду інтернальних та екстернальних загроз національній безпеці України. Зміна такого стану речей, вочевидь, потребує комплексного підходу, однак, однією із важливих складових забезпечення національної безпеки є митна безпека. Особливу увагу в цьому контексті привертає сфера безмитної торгівлі (далі – БТ), котра, з одного боку, є потужним інструментом розвитку малого та середнього бізнесу, сервісним функціоналом для осіб, які перетинають митний кордон, а з іншого – зважаючи на проєвропейський курс нашої держави, може виступити «каменем спіткання» на шляху України до ЄС...

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Климчук Олександр Васильович,
доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного менеджменту
та альтернативних джерел енергії,
Вінницький національний аграрний університет

 

В сучасних умовах питання оптимального забезпечення економіки та населення паливно-енергетичними ресурсами стає все більш проблемним не тільки в Україні, а й у більшості країн світового простору. Частішають міжнародні конфлікти через стрімке підвищення цін та загострення боротьби за розподіл і володіння енергоресурсами на світових енергетичних ринках. Це призводить до постійного збільшення ризиків щодо стабільного енергозабезпечення й подолання межі критичного забруднення природного середовища внаслідок видобування та подальшого використання традиційних видів енергоносіїв. У результаті цього, розв’язання проблем енергетичної безпеки наразі стає предметом підвищеної уваги не лише окремих країн або їх об’єднань (зокрема ЄС), а й усієї світової спільноти загалом [1].

ДУАЛЬНІСТЬ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ З ПОЗИЦІЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ МАКРОРІВНЯ
Гавловська В. І.
Аспірант кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, 
Хмельницький національний університет


Глобалізаційні процеси та загострення протиріч у міжнародних відносинах, обумовлюють активізацію негативних явищ практично у всіх сферах суспільного життя. Для більшості країн світу актуальною проблемою стає забезпечення національної безпеки, оскільки глобалізаційні явища хоч і значно розширюють кордони співробітництва, але й генерують нові виклики.

ПОНЯТТЯ РИЗИКОВОСТІ У МИТНІЙ СПРАВІ
Федоришина Л.М.,
д-р екон. наук, доцент,
старш. наук. співроб. відділу дослідження митних ризиків,
Науково-дослідний центр митної справи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ

 

В умовах перманентних змін в економічному, соціальному й політичному житті країни будь-якій діяльності (чи то окремої людини, чи то підприємства (установи, організації)) притаманні ознаки ризиковості. Оскільки діяльність сама по собі вже передбачає певний рух, ймовірну зміну його вектору за рахунок щоденного ухвалення рішень, то існує певний ризик відхилення від бажаного/очікуваного результату. Зростання частоти виникнення, модифікації та масштабів негативного прояву ризикових ситуацій зумовлюють необхідність ґрунтовного вивчення та оцінки різноманітних аспектів цього поняття.