toc Рубрики

Несторишен Ігор Васильович

Несторишен Ігор Васильович

Несторишен Ігор Васильович у 2001 р. закінчив Інститут економіки і підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримав диплом з відзнакою. Протягом 2001 р. – 2012 р. працював в Університеті економіки і підприємництва, обіймав посади від лаборанта кафедри економіки підприємства до завідувача кафедри економіки підприємства (з 1 вересня 2009 по 31 серпня 2012 р.).

У 2008 р. захистив дисертацію на тему «Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності).

З 26.09.2012 р. працював у Державному науково-дослідному інституті митної справи на посадах старшого наукового співробітника, заступника завідувача відділу та завідувача  відділу з організаційних питань митної справи.

З 02.03.2016 працює на посаді провідного наукового співробітника відділу дослідження проблем митної політики НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ. 

СПИСОК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Несторишена Ігоря Васильовича

к.е.н., доцент

1. Монографії

1. Розвиток системи управління ризиками як фактор підвищення ефективності процедури митного контролю / [І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен]; Методичні аспекти оцінювання ефективності здійснення митної справи / [І.В. Несторишен, Т.В. Руда] // Актуальні питання теорії та практики митної справи [монограф.] / за заг. ред. д-ра. екон. наук. І.Г. Бережнюка; Державний науково-дослідний інститут митної справи. – Хмельницький. : ПП Мельник А.А., 2013. – Розд. 2. – С. 68 – 111.

2. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.1/ : Редкол.: … І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22).

3. Митна енциклопедія: У двох томах. Т.2/: Редкол.: … І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 536 с. – (Митна справа в Україні. Т. 23).

4. Управління митними ризиками як основна складова забезпечення митної безпеки України [І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен] // Митна політика та митна безпека України : монографія; за заг. ред. П.В. Пашка, І.Г. Бережнюка. – Хмельницький. : ПП. Мельник А.А., 2013. – 338 с. – (Митна справа в Україні. Том 24). Розд. 4 С. 192-235.

5. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 288 с.

6. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.1/ : Редкол.: … І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 592 с. – (Митна справа в Україні. Т. 26).

7. Митна енциклопедія: У трьох томах. Т.2/: Редкол.: … І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін.Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 474 с. – (Митна справа в Україні. Т. 27).

8.Митна енциклопедія: У трьох томах. Т.3/: Редкол.: … І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін.Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 570 с. – (Митна справа в Україні. Т. 28).

9. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності: монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. –Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2015. – 196 с.

10. Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі: монографія; за заг. ред. І. В. Несторишена та В. А. Туржанського. УДФСУ – Ірпінь-Хмельницький, 2017. – ___с. –

2. Публікації у зарубіжних виданнях

11.  BerezhnukI. Customspolicyinthesystemofrealizationofthestateeconomicfunctions / I.Berezhnuk, I.Nestoryshyn // Customs policy – its essence and relations to basic problems of contemporary international trade in goods. Warsaw School of Economics. – 2014. – P. 107-113 (0,52 ум. др. арк.).

12.  Nestoryshen I. Conceptualization institute of authorized economic operators: international experience and prospects of its implementation in the customs legislation of Ukraine / I. NestoryshenV. Turzhanskyi // Customs Scientific Journal CUSTOMS – 2016. – № 1. – С. 41–57 (1,14 ум. др. арк.). [Видання входить до наукометричних баз: Open Journal System; Google Scholar; Journal Socker Research Bible] (Published by the University of Customs and Finance on behalf of the Regional Office for Capacity Building & Regional Training Centers for the European Region of the World Customs Organization).

13. Несторишен І.В. Оцінка механізмів управління безпечним міжнародним ланцюгом постачання у сфері забезпечення національної безпеки держави / Несторишен І.В., В. Колесник, О. Долгий // EUROPEANJOURNALOFECONOMICSANDMANAGEMENT. – Volume 2 Issue 5. – 2016. – P. 23-30.

14.  Nestoryshen I. Internationalvectorsofinstitutionalreformsofcustomsauthorities / I. Nestoryshyn, I. Berezhnuk// Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects [monograph] / Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. - Р. 24-31.

 

3. Публікації у фахових виданнях

15. Несторишен І.В. Використання методу трикутників для інтегральної оцінки якості роботи персоналу / І.В. Несторишен, В.М. Шацька, О.П. Кочетов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2001. – №4.Ч.1. – С. 207-210.

16. Несторишен І.В. Дослідження основних факторів, що обмежують впровадження бюджетного управління на вітчизняних підприємствах / І.В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – Т.1, Ч.2, №5. – С. 94-97.

17. Несторишен І.В. Формування гнучкої системи планування на промислових підприємствах в умовах ринку / І.В. Несторишен Є.Г.Рясних //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4, Т.1. – С. 27-31.

18. Несторишен І.В. Стан планування на підприємствах Хмельницької області / І.В. Несторишен Є.Г.Рясних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3, Т.1. – С. 33-36.

19. Несторишен І.В. Застосування методів ситуаційного аналізу в теорії планування / І.В. Несторишен // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2007. – №5. – С. 123-126.

20. Несторишен І.В. Формування нових підходів при визначенні беззбиткової діяльності підприємства / І.В. Несторишен //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2007. – №22, Ч.3. – С. 120-124.

21. Несторишен І.В. Практичні аспекти розробки гнучких планів підприємств машинобудування / І.В. Несторишен //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6, Т.3. – С. 339-342.

22. Несторишен І.В. Аналіз підходів до управління затратами в умовах ринку / І.В. Несторишен Є.Г.Рясних //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – Т.2, №3. – С. 111-114.

23. Несторишен І.В. Проблеми гнучкого планування та аналізу на підприємствах машинобудування / І.В. Несторишен // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – №31. – Одеса : ОДЕУ, 2008. – С. 263-271.

24. Несторишен І.В. Гнучке планування в умовах невизначеності ринку / І.В. Несторишен // Науковий вісник Закарпатського державного університету. Економічні науки. – 2005. – №5. – С. 49-55.

25. Несторишен І.В. Методичні аспекти формування гнучких планів на підприємстві / І.В. Несторишен // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2005. – №7. – С. 18-26.

26. Несторишен І.В. Проблеми планування та розподілу накладних затрат в системі гнучкого планування підприємства / І.В. Несторишен //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2008. - №4, Т.1. – С. 209-214.

27. Несторишен І.В. Амортизація по-українськи : бухгалтерський та податковий аспект - що гірше ? / І.В. Несторишен Є.Г. Рясних //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5, Т.2. – С. 120-124.

28. Несторишен І.В. Формування сучасної концепції планування діяльності промислових підприємств / І.В. Несторишен // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – №3. – С. 62-67.

29. Несторишен І.В. Вдосконалення аналізу прибутку як складової частини системи планування промислового підприємства / І.В. Несторишен // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Науковий журнал: Економічні науки – 2010. – №4. – С. 118-123.

30.  Несторишен І.В. Проблеми ціноутворення в умовах ринку / І.В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 121-124.

31.  Несторишен І.В. Проблеми оцінювання виробничої потужності промислових підприємств в умовах ринку / І.В. Несторишен // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №4. – С. 185-190.

32. Несторишен І.В. Проблеми формування оптимального асортименту промислового підприємства / І.В. Несторишен // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №6. – С. 185-190.

33. Бережнюк І.Г. Особливості застосування системи управління ризиками митними службами США та країн Європи / І.Г. Бережнюк, О. В. Джумурат, І.В. Несторишен // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”. – 2012. – с. 21-29.

34.  Бережнюк І.Г. Особливості прийняття рішень в митній сфері на основі ризику / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 6. – 189-194.

35. Несторишен І.В. Систематизація критеріїв оцінювання ефективності діяльності митних органів / І.В. Несторишен, Т.В. Руда // Науковий вісник Ужгородського університету – 2013. – № 3. – С. 93-97.

36.  Несторишен І.В. Особливості застосування системи управління ризиками в морських пунктах пропуску / Несторишен І.В., Руда Т.В., Неліпович О.В. // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 4. – 299-303.

37.  Несторишен І.В. Аналіз використання технічних засобів митного контролю у морських пунктах пропуску: вітчизняний та світовий досвід / Несторишен І.В., Прус Л.Р.,  Бодров С.В. // Науковий вісник Ужгородського університету – 2013. – № 4 (41). – С. 26-31.

38.  Бабенко Б.І. Інструментальне забезпечення системи підвищення кваліфікації працівників Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс] / Бабенко Б.І., Несторишен І.В., Руда Т.В. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 4 – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv.

39. Бережнюк І. Г. Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу / І. Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – № 118. – С. 145-150 (0,65 д.а.).

40. Руда Т.В. Теоретико-методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності органів митного контролю / Руда Т.В., Несторишен І.В., Попель С.А. // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – № 1 (21). – С. 220-228.

41. Бережнюк І. Г. Ґенеза категорії «митна процедура» в законодавчому та науковому контекстах / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, О.В. Неліпович // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 25.– Кіровоград : КНТУ, 2014.– С. 163-171 (0,66 ум. др. арк.).

42.  Бережнюк І. Г. Досвід впровадження системи контролю імпорту та експорту (ІCS/ECS) в ЄС / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, В.В. Булана // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 27. – С. 12-21 (0,58 ум. др. арк.).

43.  Пасічник А. М. Системний аналіз структури української мережі автомобільних магістралей і рівня облаштування міжнародних пунктів пропуску через митний кордон / Пасічник А.М., Несторишен І.В., Клен О.М.// Вісник НТУ. Науково-технічний збірник. Серія «Технічні науки». – 2015. – В. 1(31). – С. 415-428.

44.  Бережнюк І. Г. Європейський досвід імплементації інформаційних систем ICS, ECS, NCTS в контексті забезпечення національної безпеки Співтовариства / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т.1. – С. 117-122. (0,62 ум. др. арк.).

45.  Бережнюк І. Г. «Поправки безпеки» до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / Бережнюк І. Г. , Несторишен І. В., Очерет А. Ю. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 28. – С. 20-29 (0,58 ум. др. арк.).

46.  Несторишен І.В. Особливості планування та розподілу непрямих витрат в контексті оптимізації фінансових результатів промислових підприємств / І.В. Несторишен, Д.М. Хома // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2015. – № 4. – С. 145-150.

47.  Несторишен І.В. Планування витрат промислових підприємств в умовах змін ринкової кон’юнктури / І.В. Несторишен // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. –  Випуск № 8. – С. 547-550.

48.  Бережнюк І.Г. Проблеми планування та аналізу витрат на промислових підприємствах / Бережнюк І.Г., Несторишен І.В.,  Луцкова Л.П. // Економіка і регіон. – 2015. – №5(54). – С. 34-40.

49.  Несторишен І.В. Інструментарій та методи системного аналізу в контексті розробки методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / І.В. Несторишен, В. А. Туржанський, Г. С. Воскобійник // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Випуск № 10. – С. 148-153.

50.  Несторишен І.В. Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі / І. В. Несторишен, І. І. Бережнюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2016. – № 29. – С. 46-53.

51.  Несторишен І.В. Концептуализация института уполномоченных экономических операторов: международный опыт и перспективы его внедрения в таможенное законодательство Украины / И В. Несторишен, В. А. Туржанський // Таможенный научный журнал ТАМОЖНЯ – 2016. – № 1. – С. 147-165 (1,16 ум. др. арк.).

52. Несторишен І.В. Митне оформлення толінгових операцій в контексті активізації євроінтеграційних процесів / І.В. Несторишен, І.Г. Бережнюк // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2017. – Випуск № 16. – С. 199-202.

53.Несторишен І.В. Формування сучасної концепції планування витрат на промислових підприємствах України / І.В. Несторишен // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХVІІI, вип. 301. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 70-76 с.

54. Несторишен І.В. Європейська практика застосування митної процедури переробки на митній території з використанням давальницької сировини / І.В. Несторишен, І.Г. Бережнюк, О.С. Нагорічна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2, Т.2. – С. 143-146. (0,41 ум. др. арк.).

55. Туржанський В. А. Застосування інструментів COMPACT-моделі для УЕО в контексті надання спрощень економічним операторам / В. А. Туржанський, І. В. Несторишен // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 31. – Кіровоград : КНТУ, 2017. – С. (0,70 ум. друк. арк.).

4. Публікації у нефахових виданнях та тези конференцій

56.  Несторишен І.В. Деякі питання менеджменту виробничого міні-колективу/ І.В. Несторишен, О.П. Кочетов,  І.О. Кочетова //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців»], (Хмельницький, 25-26 травня 2001 р.). – Хмельницький : ХІЕП, 2001. – С. 384-387.

57. Несторишен І.В. Актуальні проблеми діяльності кредитних спілок Хмельницької області / І.В. Несторишен, І.В. Гулеватий, О.М. Гурний // Сучасні проблеми фінансово-економічного управління підприємствами Хмельниччини [збірник наукових праць], (Хмельницький, 1 грудня 2005 р.). – Хмельницький : ПВНЗ “ХІЕП”, 2005. – С. 49-56.

58. Несторишен І.В. Актуальність брендінгу в сучасних умовах / І.В. Несторишен, Т.В. Вербицька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [“Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці”], (Хмельницький, 23 травня 2006 р.). – Хмельницький : ХІЕП, 2006. – С. 384-387.

59. Несторишен І.В. Оптимізація планів з врахуванням критерія еластичності / І.В. Несторишен //Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [“Соціально-економічні перспективи розвитку України”], (Дніпропетровськ, 14 червня 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. - Т.1. – С. 48-51.

60. Несторишен І.В. Міжнародні рейтингові агенції як фактор впливу на національну безпеку держави / І.В. Несторишен // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – №1. – С. 45-48.

61. Несторишен І.В. Вдосконалення інструментів гнучкого ціноутворення / І.В. Несторишен // Проблеми, напрями і механізм забезпечення сталого розвитку суб’єктів національної економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 6-7 травня 2010 р. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 113-115.

62. Несторишен І.В. Управління ресурсним потенціалом комерційного банку / І.В. Несторишен, І.В. Машталер // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 13-14 жовтня 2011 р. “Основні напрями і механізми ресурсозбереження в системі антикризового управління виробництвом”.

63. Несторишен І.В. Поняття ліквідності комерційних банків / І.В. Несторишен, О.В. Іщук // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 13-14 жовтня 2011 р. “Основні напрями і механізми ресурсозбереження в системі антикризового управління виробництвом”.

64.  Рудніченко Є.М. Класифікація ризиків в митній справі / Є.М. Рудніченко, І.В. Несторишен // Мина безпека. Серія “Економіка”. Науковий журнал. – 2012 р. – № 1. –  С. 13-19.

65. Несторишен І.В.Огляд функцій ризику в державній митній справі / І.В. Несторишен // Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти» : 30 листопада 2012 року, м. Дніпропетровськ. – 2012 – С. 308-311.

66. Несторишен І.В. Застосування системи управління ризиком при проведенні митного аудиту / І.В. Несторишен, С.А. Попель // Науково-практичний семінар «Формування системи митного аудиту України» 22 травня 2013 р., м. Хмельницький. 2013 – С. 22-24.

67.  Вдосконалення організації митно-транспортної інфраструктури України / І.В. Несторишен, О.В. Неліпович, С.А. Попель // Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» Хмельницький університет управління та права (податкова та митна політика держави) м. Хмельницький, 2013 – С. 308-311.

68. Несторишен І.В. Аналіз міжнародного досвіду професійної підготовки працівників митних органів // І.В. Несторишен, С.А. Попель // // Мина безпека. Серія “Економіка”. Науковий журнал. – 2013 р. – № 1. –  С. 64-69.

69. Руда Т.В. Сутність та значення безперервного навчання в процесі підвищення кваліфікації працівників митної та податкової сфер // Руда Т.В., Бабенко Б.І., Несторишен І.В. //  Мина безпека. Серія «Економіка». Науковий журнал. – 2013 р. – № 2. – С. 18-26.

70.  Царенко В.І. Застосування категорій «митний режим» та «митна процедура» у митному кодексі України // В.І. Царенко, І.В. Несторишен // Мина безпека. Серія “Економіка”. Науковий журнал. – 2014 р. – № 1. – С. 25-32.

71. Петруня Ю.Є. Гармонізація вітчизняного митного законодавства з європейським та міжнародним правом: митна процедура чи митний режим? / Ю.Є. Петруня, І.В. Несторишен // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тез науково-практичної заочної конференції (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 року) – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи – С.11-15.

72. Бережнюк І.Г. Митна процедура та митний режим: переосмислення аксіом в митній термінології / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 року) – Дніпропетровськ: Академія митної служби України – С. 123-125.

73.  Бережнюк І.Г. Гармонізація вітчизняного законодавства з європейським в сфері митного регулювання відповідно до Угоди між Україною та ЄС / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки», м. Хмельницький, Університет економіки і підприємництва, 30-31 січня 2015 року. – Хмельницький : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 37–40.

74.  Несторишен І. В. Методичний підхід до оцінювання митних процедур / В. А. Туржанський, І. В. Несторишен // Тези доповідей ІІ  Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України» [м. Львів, 24 квітня 2015 року]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 34. (0,12 ум. друк. арк.)

75.  Несторишен І. В. Комплексне управління кордонами відповідно до Рамкових стандартів ВМО // І. В. Несторишен, В. А. Туржанський // Історія, сучасність та перспективи розвитку Державної прикордонної служби України та охорони державного кордону : тези Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2015 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – С. 135-138 (0,15 ум. друк. арк.)

76.  Несторишен І.В. Показники оцінювання ефективності діяльності працівників митниць ДФС України / І.В. Несторишен, О.В. Миронов // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тез ІІ науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 22 травня 2015 року). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2015. – С. 24-27.

77.  Несторишен І.В. Показники оцінювання інформаційно-технічного забезпечення митниць ДФС України / І.В. Несторишен, С.В. Найдюк // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тез ІІ науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 22 травня 2015 року). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2015. – С. 15-17

78.  Несторишен І.В. Організаційно-правові передумови набуття статусу уповноваженого економічного оператора / І. В. Несторишен, С. А. Попель // ІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» Хмельницький університет управління та права  м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 – С. 208-211.

79.  Бережнюк І.Г. Збалансування функцій митних органів: полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, А.Ю. Очерет // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон: Збірник тез Науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 17 вересня 2015 року). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2015. – С. 4-7.

80.  Бережнюк І.Г. Розвиток інституціональних моделей митних органів: міжнародний досвід та вітчизняна практика / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон: Збірник тез Науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 19 травня 2016 року). – Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2016. – С. 5-8.

81.  Несторишен І.В. Уповноважені економічні оператори: проблеми запровадження дієвого механізму спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні / І. В. Несторишен, В.А. Туржанський // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації: Збірник матеріалів науково-практичної Інтернет-семінару (21–31 травня 2016 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, 2016 р. – С. 35-37.

82.  Бережнюк І.Г. Суб’єкти і нормативні та організаційні аспекти формування безпечного міжнародного ланцюга постачання / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, В.Т. Колесник, Долгий О.А. // Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО: Збірник тез Науково-практичної Інтернет-конференції (15 вересня 2016 року, м. Хмельницький–м. Ірпінь). – Ірпінь: Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, 2016 р. – С. 5-7.

83.  Несторишен І.В. Новації в митному законодавстві України щодо спрощення митних формальностей для економічних операторів / І. В. Несторишен, А.І. Теплий, А.Ю. Очерет // Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО: Збірник тез Науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 15 вересня 2016 року). – Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2016. – С. 24-27.

84.  Несторишен І.В. Трансформація міжнародної співпраці з питань митної справи / І. В. Несторишен, І. Г. Бережнюк // Економічні перспективи підприємництва в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь. Т.1. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 292-295.

85.  Несторишен І.В. Безпечний міжнародний ланцюг постачання відповідно до Рамкових стандартів безпеки ВМО / І. В. Несторишен // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року) - Х.: ХНАДУ, Т. 2. - С. 199-201.

86.  Несторишен І.В. Організаційно-розпорядчі аспекти запровадження таргетинг-центрів в Україні / І. В. Несторишен, В.В. Булана, А.І. Брендак // Збірник матеріалів науково-практичного Інтернет-семінару «Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції» (1-15 грудня 2016 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, 2016 р. – С. 300-303.

87.  Несторишен І.В. Вектори трансформації забезпечення національної безпеки в сфері зовнішньоекономічної діяльності / І. В. Несторишен // Економіка, фінанси, бухгалтерський облік: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 лютого 2017 р.). – П.: ЦФЕНД, 2017. – С. 36-38.

88.  Несторишен І.В. Гармонізація вітчизняних процедур митного оформлення з митним законодавством ЄС / І. В. Несторишен, В. А. Туржанський // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності»], (27-31 березня 2017 року, м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2017. – С. 174-177 (0,16 ум. друк. арк.)

89.  Несторишен І.В. Удосконалення процесу інформаційної взаємодії уповноважених економічних операторів та митниць ДФС в умовах запровадження попереднього інформування / І. В. Несторишен, В.А. Туржанський // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 201-206.

90.  Несторишен І.В. Запровадження інструментів пост-митного контролю в контексті адаптації вітчизняного митного законодавства до європейського / І. В. Несторишен, В. А. Туржанський // Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції розвитку світової економіки»], (26 травня 2017 року, м. Харків). – Харків: Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 2017. – С. 207-205 (0,1 ум. друк. арк.)

91. Несторишен І.В. Розвиток інструментів державно-приватного партнерства в сфері здійснення контролю за зовнішньоекономічними операціями // [Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції.], (19 травня 2017 року, м. Дніпро). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017.. - С. 84-86.

92.  Несторишен І.В. Застосування митної процедури переробки на митній території в контексті уніфікації вітчизняних митних правил до європейських / // Збірник тез науково-практичної Інтернет-конференції -[«Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності»], (12-19 травня 2047 р., м. Ірпінь-Хмельницький). Ірпінь: УДФСУ, 2017. - С. 62-66.

93. Несторишен І.В. Інституційні перетворення у державній митній справі в умовах імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС / В. А. Туржанський, І. В. Несторишен // Збірник тез круглого столу [«Інституційні перетворення у фіскальній системі України»], (12-13 травня 2017 року, м. Хмельницький). – Ірпінь: УДФСУ, 2017. – С. . Режим доступу: (0,30 ум. друк. арк.)

94. Несторишен І.В. Розвиток інструментів таргетингу в контексті спрощення процедур міжнародної торгівлі та забезпечення національної безпеки / Несторишен І.В., Булана В.В., Брендак А.І. // Митна безпека. 2017. - № 1. - С. .

95. Несторишен І.В. Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні / І. В. Несторишен, В. А. Туржанський І.І. Бережнюк // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics»

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

96. Несторишен І.В. Гнучке планування на основі чутливості прибутку до операційних витрат / І.В. Несторишен В.Г. Гуцалюк //А.с. 21676. Україна.; заявл. 25.06.2007; опубл. 30.10.2007 // Авторське право і суміжні права. – 2007. – №13.

Монографії
Статті у фахових виданнях
Статті у інших виданнях
Науково-практичні конференції, симпозіуми